Podkarpackie Spotkania Teatralne "Zwierciadła"

Zwierciadła - Rzeszów

 

„Zwierciadła” to festiwal teatralny przygotowywany przez młodzież dla młodzieży szkół średnich.
Od 11 lat odbywa się w Lublinie. W tym roku po raz czwarty na Podkarpaciu to właśnie my go organizujemy
w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego (VI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Budowlane Nr1) w Rzeszowie.
Poprzez ten festiwal chcemy zachęcić was, koleżanki i koledzy, do działania i podjęcia pracy z teatrem.
Młodzi artyści! Macie wyjątkową szansę pokazać się na scenie.
Wasze umiejętności ocenione zostaną przez jury, w skład którego wejdą szanowani ludzie teatru.

Zwycięski spektakl będzie nagrodzony statuetką Zwierciadeł.
Natomiast dla grupy, która najbardziej spodoba się widzom, mamy naszą szkolną statuetkę "Ambrożynkę" - nagrodę publiczności.

Podkarpackie Zwierciadła 2015 już 24 marca! .

 

Regulamin, karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie: www.lo6.resman.pl

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie

Profil na FB: https://www.facebook.com/Zwierciadla.Rzeszow

 

Regulamin

  

§1. Organizator

 

 1. Organizatorami IV Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” są Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego  Towarnickiego w Rzeszowie, przy ul. Towarnickiego 4 oraz Fundacja TEAM Teatrikon z siedzibą w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 12, zwani dalej “Organizatorami”.

 

§2.  Adresaci

 

 1. Zapraszamy do Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego i Rzeszowa.

 

§3.  Założenia programowe

 1. Warunkiem udziału jest wypełnienie i nadesłanie formularza, który dostępny jest na naszej oficjalnej stronie internetowej www.zwierciadla.eu/rzeszow
 2. Uczniowie przygotowują spektakl o dowolnej tematyce, który zostanie oceniony przez Jury konkursu, powołane przez Organizatorów.
 3. Każda grupa powinna posiadać przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna odpowiedzialnego za nią w czasie trwania Spotkań.
 4. Zespół ma maksymalnie 10 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii.
 5. Łączny, nieprzekraczalny czas prezentacji to 30 minut.
 6. Uczestnicy powinni wziąć czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach programowych.
 7. Informacja o terminie występu zostanie podana przez młodzieżowych opiekunów oraz dodatkowo harmonogram występów zamieszczony będzie na naszej oficjalnej stronie internetowej www.zwierciadla.eu/rzeszow Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§4. Kryteria oceny

 

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatorów. Jury przy ocenianiu będzie brało pod uwagę:

 

 1. Poziom zdolności aktorskich uczestników konkursu.
 2. Dostosowanie tematyki spektaklu do wieku i ogólnie pojętych zainteresowań młodzieżowego grona odbiorców (tzw. “prawdziwość przekazu”).
 3. Adaptację scenariusza (tekstów mówionych) do warunków spektaklu i jej wpływ na płynność i wyrazistość przekazu (bądź zasadność braku tekstu).
 4. Stopień samodzielności w przygotowaniu spektaklu (grupa była prowadzona przez profesjonalistę, czy spektakl przygotowali uczniowie samodzielnie).
 5. Sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej.
 6. Autorstwo reżyserii i scenariusza (czy spektakl był reżyserowany przez opiekuna czy ucznia, scenariusz jest autorski- napisany na potrzeby grupy, czy też sięgnięto po gotowy tekst)
 7. Zasadność zastosowania danych środków w przedstawieniu.
 8. Ogólny wyraz artystyczny.

 

§5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 

 1.  Ocena przedstawień dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.
 2. Nagrodą główną konkursu jest Statuetka Zwierciadeł oraz nominacja do reprezentowania regionu w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”.
 3. Nagrodą Publiczności Zespołu Szkół Nr 1 jest Statuetka „Ambrożynka” przyznawana przez jury szkolne.
 4. Organizatorzy mają prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
 5. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości.
 6. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 7. Na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród konieczna jest obecność przynajmniej jednego przedstawiciela grupy. W innym wypadku Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody i przekazania jej kolejnej grupie, zgodnie z punktacją Jury.

  

§6. Terminy i zasady organizacji

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2015 r. i jest to termin nieprzekraczalny.
 2. Przegląd odbędzie się w dniu 24 marca i zakończy się Wielkim Finałem, na którym przedstawione zostaną wyniki konkursu. Wymagana jest obecność całej grupy, bądź jej przedstawiciela.
 3. Wszyscy uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na:
  1. nieodpłatną publikację swojego wizerunku, mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Udział w konkursie oznacza zgodę na dokumentację oraz publikację fotograficzną z imprezy w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie
  2. przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia XII Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych.